How to use LMS (Moodle)

Phần 1: Qui trình chung dùng Moodle thiết kế Kiểm tra đánh giá

Phần 2: Ứng dụng Moodle trong thiết kế đề thi đánh giá năng lực thực hiện

Phần 3: Thiết kếngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực thực hiện

Phần 4: Chế tác câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ bài thi tự luận

Phần 5: Câu hỏi động (câu hỏi có dữ liệu đầu vào thay đổi)

Phần 6: Đảm bảo chất lượng đề thi câu hỏi thi

Phần 7: Hướng dẫn trích xuất thống kê chất lượng đề, câu hỏi thi

Phần 8: Các nhóm (Group & Grouping) trong Moodle

Phần 9: Sổ điểm trong Moodle

Phần 10: Sử dụng ngôn ngữ Latex trong Moodle

Phần 11: Các hoạt động dạy – học có thể thực hiện trong Moodle