Preface

Bộ video giới thiệu về một số mô hình áp dụng Công nghệ dạy học số (Digital Learning Technology) nói chung cũng như áp dụng Công nghệ dạy học di động (Mobile Learning Technology) nói riêng trong giảng dạy môn học “Tối ưu hóa trong kỹ thuật” tại ĐHSPKT Tp.HCM trong các năm học từ 2016 đến 2018, trên tinh thần của tiếp cận WHY-WHAT-HOW, bộ video gồm 4 phần,

Phần 1 – Mở đầu: Trình bày quan điểm và cách tiếp cận của tác giả

Phần 2 – Câu hỏi WHY: Những nhận thức 

Phần 3 – Câu hỏi WHAT: Những mô hình (giải pháp)

Phần 4 – Câu hỏi HOW: Những việc đã làm và một số kết quả đạt được

Xem video phần 1
Tải bài viết dạng pptx