Bồi dưỡng thực hiện Mobile Learning Technology

Trang tải các tư liệu bồi dưỡng và tập huấn

1/ Chương trình bồi dưỡng và tập huấn (chính thức)

2/ Bài 1: “MLT là gì?Các tình huống thực tế, các tiếp cận áp dụng“,

3/ Bài 2 “Các lợi ích khi sử dụng MLT

4/ Bài 3: “Các năng lực sư phạm và NICT nền tảng

5/ Bài 4 ” Các kiến thức, qui trình và kỹ năng tạo video dạy học

6/ Bài 5 “Tổ chức dạy-học-KTĐG theo MLT trên LMS

7/ Bài 6 “Thiết kế dạy học theo mô hình ADDIE

8/ Các TOPIC gợi ý theo CDIO Syllabus – Để hiệu chỉnh nội dung, chuẩn đầu ra môn học và bài giảng

9/ Hướng dẫn biên soạn: “Kịch bản sư phạm tạo các loại video dạy học”

10/ Sử dụng Smart phone, một số công cụ để tạo, lưu, chia sẻ các tư liệu

11/ Hướng dẫn cài đặt Camtasia, Moodle trên PC, Laptop tại đây

12/ Hướng dẫn sử dụng Camtasia: Bài 1; Bài 2 – 6 (phần 1)

13/ Hướng dẫn sử dụng Moodle trên PC, Laptop – phần 1

14/ Hướng dẫn sử dụng “Ngôn ngữ Latex” trong Moodle

15/ Bài thực hành tổng hợp 1: Tạo video

16/ Hướng dẫn dùng Google Translator và Moodle docs để biên soạn các câu hỏi TNKQ

17/ Bài tập lập “Kế hoạch tạo các video dạy học

18/ Hướng dẫn “Thiết kế bài thi đánh giá năng lực thực hiện“, “Excel template file to design test

19/ Tải file “Hướng dẫn Project kết thúc (tại đây)